Home / Informacje / Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

Reklamacje
1. Mając na uwadze dobre obyczaje, przepisy prawa i słuszny interes Klientów, w przypadku zastrzeżeń co do Produktu Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty otrzymania Produktu.
2. Klient składa reklamację w formie pisemnej na wybrany adres podany w §3 Regulaminu
3. Reklamacja powinna zawierać, konkretne zarzuty wraz z uzasadnieniem.
4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o kolorach nie mogą być podstawą reklamacji.
5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to nie więcej niż 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.
6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Produktu, Sprzedawca wykona ponownie Usługę lub dostarczy nowy Produkt, nie pobierając dodatkowej opłaty. W przypadku jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione za zamówienie opłaty.
7. Do uznania reklamacji konieczny jest zwrot reklamowanego towaru,
§ 13 Prawo odstąpienia od umowy
Oferowane w Sklepie Produkty nie są świadczeniami prefabrykowanymi i produkowane są wg specyfikacji Klienta i na indywidualne zamówienie Klienta, dlatego Konsumentowi - zgodnie z art. 38 ust. 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
§ 14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
b. do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
c. skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
prawnikdlablogera.pl 7
należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
d. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.