Home / Informacje / Regulamin sklepu

Regulamin sklepu


Regulamin internetowej Drukarni Cathrin.pl
§ 1 Postanowienia wstępne
1. Drukarnia internetowa Cathrin, dostępna pod adresem internetowym http://cathrin.pl, prowadzona jest przez Katarzynę Urbanek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą CATHRIN Katarzyna Urbanek, pod adresem ul. Targowa 85, 03-408 Warszawa, NIP:1132154367, Regon 017346142.
2. Regulamin skierowany jest do Konsumentów i Przedsiębiorców oraz określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez CATHRIN Katarzyna Urbanek zwaną dalej Sprzedawcą oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin skierowany jest także do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
§ 2 Definicje
Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:
1. Sklep - drukarnia internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://cathrin.pl
2. Sprzedawca - Katarzyna Urbanek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CATHRIN Katarzyna Urbanek, pod adresem ul. Targowa 85, 03-408 Warszawa, NIP:1132154367, Regon 017346142.
3. Klient - każdy podmiot, który korzysta z usług i funkcjonalności Sklepu, a w szczególności dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu
4. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Przedsiębiorca - Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.
6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia lub poczty emaili zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
7. Produkt - dostępny w Sklepie lub poza nim, w siedzibie Sprzedawcy, produkt lub usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
9. Operator płatności - PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399
10. Umowa - umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
11. Konto - konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie
12. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta
13. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności
14. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu
§ 3 Kontakt ze Sklepem
1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
a. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@cathrin.pl
b. pisemnie na adres: ul. Targowa 85, 03-408 Warszawa
c. a także telefonicznie pod numerem: (22) 499 13 99 w godz. 8.00-18.00 w dni robocze.
2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy to: 62 2160 0003 2000 1550 5448 0001
§ 4 Zagadnienia techniczne
1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
b. oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
3. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Sklepu. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Sklepu.
§ 5 Informacje ogólne
1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
2. Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami netto z jednoczesnym podaniem wartości brutto.
3. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy Sprzedaży.
§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie
1. Warunkiem założenia zamówienia jest utworzenie konta w Sklepie.
2. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Wymagane jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail.
3. Informacje podane przez Klienta podczas tworzenia konta powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne.
4. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie hasła ustanowionego w Formularzu rejestracji.
5. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3.
7. Pracownik Sprzedawcy, na wyraźną prośbę Klienta, może założyć konto jego imieniu, zabezpieczone standardowym hasłem, które Klient w dowolnej chwili może zmienić. Informacja o założeniu konta oraz standardowe hasło do niego jest przesyłane Klientowi, który prosił o założenie konta.
§ 7 Oferowane metody dostawy oraz płatności
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Kurier
b. Odbiór osobisty
c. Dostawa realizowana przez Sprzedawcę (duże nakłady), po uprzednim ustaleniu
2. Dostępne formy płatności to:
e. płatność on-line przez Pay-U, T-Pay
f. przedpłata na konto (przed realizacją zamówienia)
g. gotówka lub karta płatnicza (przy odbiorze osobistym w drukarni)
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu i w formularzu zamówienia.
§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży
1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego Produktu.
2. W celu zakupu Produktu, Klient powinien wykonać następujące czynności:
a. przy pierwszym zamówieniu założyć konto w Sklepie,
b. przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu,
c. wybrać Produkt lub Produkty ze Sklepu, pamiętając o tym, że przy każdym Produkcie znajdują się dostępne parametry, które Klient samodzielnie określa i w zależności od wybranych parametrów Produktu pojawia się cena Produktu
d. dodać Produkt do koszyka, klikając przycisk "Dodaj do koszyka",
e. z widoku koszyka, kliknąć w przycisk "Przejdź do podsumowania",
f. wypełnić Formularz zamówienia, podając wymagane dane oraz wybierając sposób dostawy,
g. przy wyborze opcji "Chcę fakturę" wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia
h. w przypadku posiadania kodu rabatowego, wpisać go w odpowiednie miejsce,
i. zaakceptować warunki Regulaminu,
j. kliknąć w przycisk “Złóż zamówienie”.
3. Po kliknięciu przycisku “Złóż zamówienie”, zostanie złożone zamówienie z obowiązkiem zapłaty i Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora płatności w celu dokonania zapłaty ceny za wybrane Produkty.
4. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu zostanie przesłane Klientowi również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
5. Z chwilą dokonania płatności Umowę uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą.
6. Warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest wypełnienie formularza zamówienia przez Klienta w Sklepie, dokonanie płatności oraz wgranie pliku w sposób opisany w § 10 Regulaminu.
7. Sprzedawca nie ma obowiązku wydania Klientowi półproduktów ani nadwyżek produkcyjnych.
§ 9 Ograniczenia technologiczne druku oraz konfekcjonowania
1. Klient akceptuje fakt, że różnice w wymiarach Produktów mogą wynieść do 2mm, a przesunięcia lakieru punktowego UV w stosunku do przesłanego pliku graficznego do 0,3 mm.
2. Klient przyjmuje do wiadomości, że znane mu są ograniczenia technologiczne druku wykonanego w technologii druku cyfrowego, ploterowego oraz offsetowego, a w szczególności możliwe różnice w kolorystyce Produktów wykonanych w tych technologiach, a w szczególności:
a. przy druku dwustronnym możliwe są przesunięcia nie więcej niż 2 mm
b. kolorystyka wydruku może odbiegać od projektu w formie cyfrowej, gdyż wydruk to kolorystyka CMYK a ekran to RGB
c. ramki na wizytówkach, ulotkach, zaproszeniach itp. mogą być przesunięte względem krawędzi nie więcej niż 2 mm.
d. możliwe są niewielkie różnice kolorystyczne w odwzorowaniu niektórych kolorów na poszczególnych maszynach, co ma znaczenie przy wznawianiu druku.
3. Klient przyjmuje do wiadomości, że znane mu są ograniczenia technologiczne maszyn służących do uszlachetniania oraz konfekcjonowania wydruków, a w szczególności:
a. złocenia małych elementów może nie pokryć złoconej powierzchni w 100%
b. apla może nieznacznie odkruszać się na krawędziach podczas docinania na gilotynie
c. przy bigowaniu i składaniu możliwe są przesunięcia nie większe niż 1 mm
d. w wydrukach składanych możliwe są mikropęknięcia na bigach
e. przy zszywaniu wydruków możliwe są ślady uderzenia zszywacza
f. przy ręcznym wyklejaniu możliwe są przesunięcia welurów i brokatów
g. nie ma możliwości docinania użytków mniejszych niż 3,5 mm
h. złocenie lub docinanie na gilotynie na wydrukach tłoczonych lub wypukłych mogą powodować spłaszczenia
4. W przypadku gdy Klient wybiera podłoże z wzornika fabrycznego lub któregoś z dostawców krajowych, drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za efekty druku, gdy nie jest wykonana próba druku na tym konkretnym podłożu.
§ 10 Sposób przygotowania i przekazania plików graficznych
1. Pliki graficzne przesłane przez Klienta uważane są za pliki gotowe do druku i nie wymagające akceptacji.
2. Pliki zlecone do przygotowania przez Sklep wymagają zaakceptowania do druku przez Klienta, które powinno nastąpić pisemnie (np. emailem).
3. Pliki graficzne przesłane przez Klienta do druku powinny być przygotowane według specyfikacji udostępnionej przez Sprzedawcę na stronie Produktu. Pliki przeznaczone na ploter tnący należy przygotować w formacie cdr lub ai.
4. Sklep nie sprawdza plików przesłanych przez Klienta.
5. Jeśli przekazane do druku pliki zostały przygotowane w sposób inny niż określono w specyfikacji, Sprzedawca może dokonać ich konwersji, jednak odpowiedzialność za wynikające z tego różnice w kolorystyce ponosi wyłącznie Klient.
6. Istnieje możliwość poprawienia plików Klienta na wyraźne, pisemne życzenie Klienta. Jest to usługa płatna.
7. Klient może skorzystać z kilku opcji przesłania pliku w zależności od wielkości pliku.
8. Jedną z form przekazania plików graficznych do druku jest, przy wybranych produktach, możliwość ich zaprojektowania w Sklepie i dodania do koszyka. W takim przypadku nie ma konieczności dodatkowego przesyłania pliku graficznego.
9. Sprzedający nie odpowiada za treści zawarte w przesłanych do druku plikach i nie dokonuje ich korekty.
10. W przypadkach, gdy przesłane do druku pliki zawierają treści niezgodne z prawem, Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia.
11. Klient oświadcza, że posiada prawa do wszystkich przekazanych do druku treści i plików.
12. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich poprzez realizację Zamówienia pełną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Klient, tym samym zwalniając Sprzedawcę ze wszelkich roszczeń osób trzecich z powodu takiego naruszenia praw.
13. Sprzedawca w celu umożliwienia wznowienia wydruku Klientowi archiwizuje pliki graficzne przesłane przez Klienta w celu realizacji zamówienia. Po upływie 6ciu miesięcy od realizacji zamówienia są one usuwane.
§ 11 Terminy realizacji i dostawa
1. Czas realizacji jest liczony:
a. w przypadku przelewu tradycyjnego - od momentu wpływu płatności na konto Sprzedawcy,
b. w przypadku płatności internetowych - od momentu otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia zapłaty,
jednak nie wcześniej niż w momencie otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie przygotowanych plików do druku.
2. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 24 godzin do 6 dni roboczych, w zależności od wybranych Produktów oraz określonych nakładów.
3. Za dzień roboczy przyjmuje się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy liczony od godziny 8.00 do 18.00.
4. Czas dostawy zależy od wybranej metody dostawy i wynosi:
a. w przypadku kuriera - minimum 2 dni robocze
b. w przypadku Poczty Polskiej - minimum 5 dni roboczych
5. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania towaru spedytorowi lub przewoźnikowi.
§ 12 Reklamacje
1. Mając na uwadze dobre obyczaje, przepisy prawa i słuszny interes Klientów, w przypadku zastrzeżeń co do Produktu Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty otrzymania Produktu.
2. Klient składa reklamację w formie pisemnej na wybrany adres podany w §3 Regulaminu
3. Reklamacja powinna zawierać, konkretne zarzuty wraz z uzasadnieniem.
4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o kolorach nie mogą być podstawą reklamacji.
5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to nie więcej niż 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.
6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Produktu, Sprzedawca wykona ponownie Usługę lub dostarczy nowy Produkt, nie pobierając dodatkowej opłaty. W przypadku jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione za zamówienie opłaty.
7. Do uznania reklamacji konieczny jest zwrot reklamowanego towaru,
§ 13 Prawo odstąpienia od umowy
Oferowane w Sklepie Produkty nie są świadczeniami prefabrykowanymi i produkowane są wg specyfikacji Klienta i na indywidualne zamówienie Klienta, dlatego Konsumentowi - zgodnie z art. 38 ust. 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
§ 14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
b. do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
c. skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
prawnikdlablogera.pl 7
należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
d. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
§ 15 Dane osobowe i pliki Cookies
Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem http://cathrin.pl/polityka-prywatnosci
§ 16 Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.
4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
Data publikacji regulaminu w Sklepie: 14.03.2024r